2017-09-12

Status prawny

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami. Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017.1204), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736). 

Strukturę organizacyjną, zasady kierowania, podziału i nadzoru oraz kompetencji i uprawnień określa w sposób szczegółowy „Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Ełku”, który został ustalony przez Komendanta Powiatowego PSP w Ełku i zatwierdzony przez Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego, będącego organem właściwym do wykonywania zadań i kompetencji PSP na obszarze powiatu oraz w postępowaniu administracyjnym.
Komendanta Powiatowego powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki w porozumieniu ze starostą, a także odwołuje po zasięgnięciu opinii starosty.
Koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. 

Załączniki

  REGULAMIN ORGANIZAC...K - 2017.pdf 10,8 MB (pdf) szczegóły pobierz